İslamiyet’te Erkeklerin Altın Yüzük Takmaları Caiz midir?

Kısaca erkeklerin günümüzde kullanılan evlilik yüzüğü olan altın alyansları kullanmaları caizdir. Alyans dışında kullanılan ziynet eşyalarının altın olarak kullanılması caiz değildir. Diyanet İşleri Fetva Kurulu’nun bu konuyla ilgili yazısını olduğu gibi aktarıyorum:

Erkeklerin genel olarak altın takı kullanmaları, özel olarak da altın yüzük takmaları hakkında Hz. Peygamber’den (s.a.s) farklı hadisler nakledilmiştir. Bunlardan birisinde Hz. Peygamber: “Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir” buyurmuştur. (Ebu Davud, “Libâs,” 12; İbn Mace, “Libâs”, 19). Başka bir rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.s), önceleri altın bir yüzük kullanmıştır. Ancak başkalarının da altın yüzük edindiklerini görünce bu yüzüğü atmış ve bunu artık hiç takmayacağını söylemiştir. Sahabe de bunun üzerine yüzüklerini çıkarmışlardır. (Buhari, “Libas”, 46; Ebu Davud, “Hatem”, 3; Tirmizi, “Libas”, 1)

İslam âlimlerinin çoğunluğu, yukarıdaki hadislere ve benzerlerine dayanarak erkeklerin, altından üretilmiş olan yüzükleri kullanmasının caiz olmadığını söylemişlerdir.

Kaynaklarda yer alan bir başka rivayete göre, altın yüzük kullanımını yasaklayan hadislerden birisinin ravisi olan Berâ’ b. ‘Âzib altın yüzük takmıştır. Bunun sebebi kendisine sorulduğunda, söz konusu yüzüğün kendisine Allah Resul’ünün hediyesi olduğunu, parmağına bizzat Hz. Peygamber’in taktığını ve takarken de “Allah’ın ve Resûlullah’ın sana ihsan ettiği bu yüzüğü kullan” dediğini nakletmiştir. (Ahmed, Müsned, IV, 294). Bir başka rivayete göre Hz. Ömer altın yüzük taktığı için sahabeden Suheyb’i uyarmış o da: “Bunu senden daha hayırlı olan (Resûlullah) gördü de ayıplamadı” karşılığını vermiştir. (Nesâî, “Zînet”, 42). Yine sahabeden Talha b. Ubeydullah, Enes b. Malik, Huzeyfe b. Yemân ve Câbir b. Semure gibi sahabîlerin, (r.a.) altın yüzük kullanmalarını caiz gördükleri rivayet edilmektedir. Sahabeden sonraki dönemde de İkrime, A‘meş ve Ebu’l-Kâsım el-Ezdî gibi âlimler altın yüzük kullanmanın erkekler için caiz olduğu kanaatine varmışlardır. (Tahâvî, Şerhu maâni’l-âsâr, IV, 259; Aynî, Umdetu’l-kârî, XIV, 209).

Bazı çağdaş âlimler; altın yüzük kullanmanın çoğunluk tarafından haram görülse bile bunun mubah olduğunu söyleyenlerin de olmasına dayanarak ve ayrıca övünme kastı olmaksızın altın ve gümüş kapları süs eşyası olarak kullanmanın câiz olduğu; altın kullanımının haram kılınışının sebebinin israf ve övünme olduğu; günümüzde bir evlilik hatırası olarak takılan alyansın ekonomik değerinin israf sayılacak bir durumda olmadığı gibi gerekçelere dayanarak, erkeklerin altından imal edilmiş evlilik ve nişan yüzüklerini takmalarını caiz görmüşlerdir. (bkz. Kâmil Miras, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ankara 1985, IV, 287; XII, 108)

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun (Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Kurulu), 12.12.1962 tarihli ve 558 sayılı kararında da altın yüzük kullanımının hükmü şöyle ifade edilmiştir: “Erkeklerin nikâh akdinin bir hatırası olarak altından nişan yüzüğü takabileceklerine, bu husustaki bir haberle fukahadan bazılarının içtihatlarına istinaden istidlal olunmuştur.”

Bu görüşe göre, hatıra ve evlilik alameti olarak kabul edilen altından yapılmış nişan veya evlilik yüzüklerinin /alyanslarının kullanımı caizdir. Fakat ihtilaftan ve şüpheden uzak durmak ve ihtiyatla amel etmek ilkeleri gereği aksi davranışın tercihi daha uygundur. Erkeklerin kullandıkları diğer altın ziynetler ise altın takılarla ilgili genel yasak hükümlerine tabidir.

Mesele israf ve gösterişten uzak durmak adına yasaklanmıştır. Bu nedenle erkekler yüzük gibi diğer ziynet eşyalarında da takıp takıştırmayı abartmamalıdır. Demek ki erkeklerin altın gibi gösterişli şeylerle süslenmesi hoş karşılanmamıştır. Aşırıya gitmeden ihtiyaç olarak altın erkekler tarafından kullanılabilir. Sonuç olarak bu kapsamda altın yüzük (alyans) erkekler tarafından kullanılabilir.

Sevgiyle kalın.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir