Tercüme-i İsm-i Azam Duası nedir? Anlamı ve Okunuşu

Tercüme-i İsm-i Azam Duası
Tercuman-ı ismi azam duasında Allah’ın değişik isimleri şefaatçi kılınarak cehennem ateşinden Rahman’a sığınmak vardır. Bu duanın sabah ve ikindi namazlarından sonra okunması ayrı bir tevafuk özelliğine sahiptir. Çünkü, Kur’an’da  yer alan “Allah, o adamı ötekilerin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini de azabın en beteri kuşattı. Sabah-akşam, ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu gün de şöyle denir: “Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!” (Mümin, 40/45-46) mealindeki ayette kabir/berzah aleminde kafirlerin sabah ve akşam ateşe atıldıklarına işaret edilmektedir.  Onun için bir tercüma-ı İsm-i azam ile o vakitlerde dua edip ateşten Allah’a sığınmak inanan insanlar için çok önemli bir münacattır.

Bismillahirrahmanirrahiym
Subhaneke ya Allah
tealeyte ya Rahman
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Rahim
tealeyte ya Kerim
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Hamid
tealeyte ya Hakim
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Mecid
tealeyte ya Melik
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Kuddüs
tealeyte ya Selam
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Mü’min
tealeyte ya Müheymin
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Aziz
tealeyte ya Cebbar
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Mütekebbir
tealeyte ya Halık
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Evvel
tealeyte ya Ahir
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Zahir
tealeyte ya Batın
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Bari
tealeyte ya Musavvir
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Tevvab
tealeyte ya Vehhab
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Bais
tealeyte ya Varis
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Kadim
tealeyte ya Mukim
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Ferd
tealeyte ya Vitr
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Nur
tealeyte ya Settar
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Celil
tealeyte ya Cemil
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Kahir
tealeyte ya Kadir
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Melik
tealeyte ya Muktedir
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Alim
tealeyte ya Allam
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Aziym
tealeyte ya Gafur
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Halim
tealeyte ya Vedud
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Şehid
tealeyte ya Şahid
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Kebir
tealeyte ya Müteal
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Nur
tealeyte ya Latif
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Semi’
tealeyte ya Kefil
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Karib
tealeyte ya Basiyr
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Hakk
tealeyte ya Mübin
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Rauf
tealeyte ya Rahiym
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Tahir
tealeyte ya Müteahhir
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Mücemmil
tealeyte ya Mufaddil
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Müzhır
tealeyte ya Mün’im
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Deyyan
tealeyte ya Sultan
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Hannan
tealeyte ya Mennan
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Ehad
tealeyte ya Samed
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Hayy
tealeyte ya Kayyum
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Adl
tealeyte ya Hakem
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
Subhaneke ya Ferd
tealeyte ya Kuddus
ecirna mine’n-nar bi afvike ya Rahman
(Eller açılır) Subhaneke ahiyyen şerahiyyen tealeyte la ilahe illa ente ecirna ve ecir üstadena ve valideyna ve rufekaena ve akribaena ve ahbabene’l-mü’minine’l-muhlisiyne mine’n-nar ve min külli nar (eller aşağıya çevrilir) vahfazna minşerri’n-nefsi ve’ş-şeytan ve min şerri’l-cinni ve’l-insan ve min şerri’l-bid’ati ve’d-dalaleti ve’l-ilhadi ve’t-tuğyan (eller yukarı çevrilir) bi afvike ya Mücir, bi fadlike ya Gaffar, bi rahmetike ya erhame’r-rahimin.
Allahumme edhilne’l-cennete mea’l-ebrar, bişefaati nebiyyike’l-muhtar. Amin ve’l-hamdülillahi rabbi’l-alemin.
Tercüme-i İsm-i Azam Duasının anlamı
Bismillahirrahmanirrahim
1- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey binbir esma sahibi, mutlak ve gerçek mabud olan Allah! Herşeyden üstün ve yücesin, ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahman! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
2- Sübhansın. münezzehsin, Sana sığınırım ey hususi rahmet gösteren, sevgili kullarına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahim! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bol kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden Kerim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
3- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her övgüye layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların hal ve kal dilleriyle övülen Hamid! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yerli yerine koyan hikmetle yapan, faydalı yaratan Hakim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
4- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz izzet ve azamet ve nimet sahibi olan yücelerin yücesi Mecid! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin sahibi, sultanı Melik! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman .
5- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınınm ey maddi-manevi bütün çirkinliklerden, mutlak pak ve temiz olan, herşeyi en güzel şekilde temiz kılan Kuddüs! Her şeyden üstün ve yücesin, ey eksiklerden uzak ve her türlü kötülükten selamet veren Selam! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman .
6- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey emniyet ve eman veren, kalplere iman bahşeden Mü’min! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyin dizgini elinde olan, bütün mevcudatı çepeçevre kudret kabzasında tutan, gözeten, kollayıp koruyan, Müheymin! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
7- Sübhansın. münezzehsin, Sana sığınırım ey herkese galip gelen herbir mevcuda haddini bildiren sonsuz izzet sahibi Aziz! Her şeyden üstün ve yücesin, ey emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yaptırmaya muktedir olan, tamir ve ıslah eden Cebbar! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
8- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz derece büyüklük ve kibriya sahibi olan Mütekebbir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yoktan var eden yaratan Halık! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
9- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeyden önce var olan, başlangıcı olmayan ezeli olan Evvel! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyden sonra baki kalan sonu olmayan ebedi olan Ahir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
10- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, sıfatı, isimleri her şeyde aşikar ve apaçık olan Zahir! Herşeyden üstün ve yücesin, ey isim, sıfat, ef’al ve eserleriyle herşeyin içyüzünü ihata eden Batın! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
11- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey eşyayı ve her şeyin aza ve cihazatını birbirine uygun, ve layık şekillerde yapan Bari! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeye, kendine ve çevresine münasip suret giydiren Musavvir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
12- Sübhansın. münezzehsin, Sana sığınırım ey tövbeleri sonsuz rahmetiyle kabul eden Tevvab! Herşeyden üstün ve yücesin, ey çeşit çeşit hediyeleri, nimetleri karşılıksız bol bol ihsan edenVehhab! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
13- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey kullarına elçiler gönderen, ölmüş cesetlere Haşir’de hayat bahşeden, Bais! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyin hakiki ilk ve son sahibi olan, mülk yalnız kendisine kalan Varis! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
14- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığının bidayeti ve sonu olmayan, bizatihi var olan hadis olmayan Kadim! Her şeyden üstün ve yücesin ey hiç bir sebebe dayanmayan herşeyi ayakla tutan fenaya uğramayan Mukim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
15- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey rububiyetinde, ulühiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan ferd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey zat, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitr! Aflınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
16- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezeli ve ebedi Nur! Herşeyden üstün ve yücesin, ey kötülükleri çirkinlikleri rahmetiyle örten, gizleyen Settar! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
17- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz derece celalli ve yüce olan haşmet sahibi CeliI! Herşeyden üstün ve yücesin, ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi olan Cemil! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
18- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey her şeye ve kuvvete galip gelen, hunharları dize getiren, hiç kimse tedbir ve takdirini geri çeviremeyen Kahir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey irade ettiği herşeye gücü ve kuvveti acze düşmeden eksilmeden kafi gelen Kadir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
19- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeyin gerçek sahibi, bütün mevcudatın mutlak maliki, hükümdarı olan Melik! Her şeyden üstün ve yücesin, ey kuvvet ve kudret sahiplerini istediği gibi yönlendiren, bütün mevcudatı kudreti altında tutan Muktedir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
20- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeyi bihakkın bilen, hiçbir şey ondan gizlenemeyen Alim! Her şeyden üstün ve yücesin, ey sonsuz ilim sahibi olan Allam! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
21- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz azamet, ve nihayetsiz ihatalı esma sahibi olan Azım! Herşeyden üstün ve yücesin, ey çok mağfiret eden, kullarını bağışlamayı seven Gafur! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
22- Sübhansın. münezzehsin, Sana sığınırım ey en güzel muamele eden, fırsat tanıyan hemen cezalandırmayan Halim! Her şeyden üstün ve yücesin, ey çok seven ve sevdiren, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan Vedudl Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
23- sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mülkünde olup biten her şeyi gören, her yerde hazır ve nazır olan Şehid! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bütün mevcudat birden gören, her yerde hazır, herşeye nazır olan Şahid! affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
24- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mümkün ve mutasavver bütün büyüklerden daha büyük olan Kebir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her batıl düşünceden pak mualla ve yüce olan Müteal! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
25- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey misli, benzeri olmayan, yekta, mukaddes ezeli ve ebedi Nur! Herşeyden üstün ve yücesin, ey lütufla davranan, gizli inceliği bilen, herşeyde nazik cemal-i san’atı görünen Latif! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman .
26- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey bütün ses ve sadaları en iyi işiten Semi’! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şeyi yoluna koymakta kendisine en fazla güvenilen Kefil! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman .
27- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey herşeye nihayet derece yakın olan, hiç birşey tasarrufuna, rububiyyetine engel olamayan Karib! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyin her zaman iç ve dışını ve gerçek hakikatini bütün incelikleriyle en İyi surette gören Basir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
28- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey varlığı, birliği isim ve sıfatları her şeyden daha hak ve gerçek olan Hak! Her şeyden üstün ve yücesin, ey mahlukatına gerekli her şeyi açıklayan, maddi-manevi  ayetleriyle varlığı birliği tam zahir olan Mübin! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman
29- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok esirgeyen, re’fet ve hususi şefkatini gösteren Rauf! Herseyden üstün ve yücesin, ey hususi rahmet gösteren, sevgili kullarına mağfiret edip Cennet bahşeden Rahim! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman .
30- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey sonsuz derece pak ve temiz olan mutlak Tahir! Her şeyden üstün ve yücesin, ey dilediği herşeyi maddi ve manevi kirlerden pak ve temiz kılan, mutlak Mutahhir! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
31- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey maddi manevi herşeyi dilediği ölçüde güzelleştiren Mucemmil! Her şeyden üstün ve yücesin, ey dilediğini üstün kılan Mufaddıl! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
32- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey hak ve hakikati ve dilediği herşeyi açığa çıkaran Muzhir! Herşeyden üstün ve yücesin, ey mahlukatına, hesaba gelmez çeşit çeşit her taifeye münasip lezzetli şirin nimetler veren Mün’im! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
33- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey amellere en layık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyan! Herşeyden üstün ve yücesin, ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultan! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
34- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey çok rahmet eden, en latif rahmetini gösteren Hannan! Herşeyden üstün ve yücesin, ey çok ihsan eden, hakiki iyilik sahibi olan Mennan! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
35- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey taklit edilmez, misli yapılamaz herbir sanat ve eserinde birliği görünen Ehad! Her şeyden üstün ve yücesin, ey herşeyin, her mahlukun her ihtiyacını yeren, hiç bir şeye muhtaç olmayan Samed! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman,
36- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak, zati, ezeli ye ebedi hayat sahibi dan Hayy! Her şeyden üstün ve yücesin, ey her şey kendisine istinat edip dayanarak kaim olan, vücudu hiçbir şeye dayanmayan Kayyum! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
37- Sübhansın. münezzehsin, Sana sığınırım ey mutlak adalet sahibi Adl! Her şeyden üstün ve yücesin, ey hüküm ve kaza sahibi Hakem! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman.
38- Sübhansın, münezzehsin, Sana sığınırım ey rububiyettinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında benzeri olmayan, tek ve bir olan Ferd! Her şeyden üstün ve yücesin, ey bütün maddi-manevi çirkinliklerden, mutlak pak ve temiz olan. herşeyi en güzel şekilde temiz kılan Kuddus! Affınla bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar ya Rahman .
39- Sen Sübhansın bütün kusur ve noksanlıktan uzak ve paksın, Sübhaniyyetine sığınıyorum, ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren Hannan ve en çok ihsan eden, hakiki iyilik ve nimet sahibi olan Mennan! Senden başka ilah yoktur. Sen her şeyden yüce ve muallasın. Bizi, Üstadımızı, anne babamızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, halis dostlarıınızı cehennem ateşinden, diğer bütün ateşlerden kurtar. Bizleri nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insanın şerrinden, bid’aların, dalaletin, şirkin ve azgınlığın şerrinden muhafaza eyle. Affının hürmetine azaptan koruyan ey Mücir! fazlının bereketine çok bağışlayan ey Gaffar! Rahmetinin hatırına, ey merhametlilerin merhametlisi Erhamerrahimin!.
Allah’ım! seçkin peygamberinin şefaatiyle, iyilerle beraber, bizleri Cennet’e idhal eyle! Dualarımızı kabul buyur.
Hamd olsun Alemlerin Rabbi Allah’a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.
Sevgi Paylaştıkça Artar
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class 'ZeroSpam\Modules\Comments\Comments' does not have a method 'enqueue_davidwalsh' in /home/kudretug/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287