Sekine Duası nedir? Sekine Duası Faziletleri nelerdir?

Sekine Duası nedir?

Anlam olarak, huzuru, ruh ferahlığını ifade eden Sakine duası, dinimizin neredeyse tüm islam alimlerince okunması önerilir. Allah’ın isimlerinin zikredildiği bu duanın Hz. Ali (ra)’ye verilmiş bir Sekine duası olduğundan bahsedilir. Bu Sekine, Mecmuatü’l-Ahzab’ta “Kaside-i Ercûze” şeklinde geçmektedir. (Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri, Mecmuatul Ahzab, Sayfa 582-597) Allah’ın altı İsm-i Azamı olan “Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs” isimleri ile yapılan bir duadır.

Sekine Duası, tamamı Kur’an’da geçen Allah’ın güzel isimlerinden ve ayetlerden oluşmaktadır.
Sekine kelimesi sözlükte kalp huzûru, itminan duygusu, güven, sükûnet, dinginlik, vakar, ağırbaşlılık v.b. anlamlara gelmektedir. (İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut ts., XIII/213; Tâcu’l-arûs, I/8069-8071)
Tasavvufta ise genel anlamıyla sekîne gaybın ve manevî feyzin gelişi esnasında kalbin yaşadığı tatmin hali ve gönül huzûru şeklinde tarif edilmektedir. (İbn Arabî, Istılâhâtü’s-sûfiyye, s. 13; Seyyid Şerif Cürcânî, Ta’rifât, I/159)
Bu altı  ismin mânâları kısaca şöyledir:
Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad sahibidir
Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat sahibidir  Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten Odur
Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey Onunla var olur, Onunla ayakta durur, Onunla devam eder.  Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır
Hakem: Allah hüküm sahibidir, hikmet sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi Onun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz.  Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder
Adl: Allah adalet sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir.  Allah kendisi adalet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.
Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir.  Allah kemâl sıfatlar sahibidir. Onun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.
Sekine duası 19 sistemli olarak kurulmuştur. Şöyle ki:
1-Sekine olarak isimlendirilen altı ismin harf sayısı da on dokuzdur.
2-Sekinenin temel unsurlarından biri de besmeledir. Besmelenin harf sayısı da on dokuzdur.
3-Duadaki ayetlerin sayısı 19’dur.
4-Okunan ayetlerin harf saysı 19’dur.
5-Toplamda 19 kez tekrar edilir.

Sekine Duası Okunuşu

Başlamadan önce niyet edilip tevbe istiğfar çekilir ve Salavat getirilir.
1-10 defa “Allahu Ekber” söylenir
2-Besmele çekilir.
3-Altı tane olan Allah’ın isimleri okunur
4-19 adet olan 19 ayet sırasıyla başından sonuna bir kez okunur
Böylece bir kez okuma tamamlanmış olur. Bunun gibi toplamda 19 kez okunur.

Sekine Duası Arapçası


İlk ayet: Seyeca’lullahu bade usri yusra
İkinci ayet: Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum
Üçüncü ayet: Ve innallahe biküm le raufurrahim
Dördüncü ayet: İnnellahe kane tevvaberrahima
Beşinci ayet: İnnallahe kane gafurarrahima
Altıncı ayet: fe innallahe kane afuvven kadira
Yedinci ayet: innallahe kane semian besira
Sekizinci ayet: İnnallahe kane alimen hakima
Dokuzuncu ayet: innallahe kane aleykum rakiba
Onuncu ayet: İnna fetehnaleke fethan mubina
On birinci ayet: ve yen surekallahu nesran aziza
On ikinci ayet: İnne hızballahi humul galibün
On üçüncü ayet: innallahe huvel kaviyyul aziz
On dördüncü ayet: innallahe huvel ganiyyul hamid
On beşinci ayet: Hasbiyallahu la ilahe illa hu
On altıncı ayet: Hasbunallahu veni’mel vekil
On yedinci ayet: la yehzunuhumul fezeul ekber
On sekizinci ayet: iyyake na’büdu ve iyyake nestain
On dokuzuncu ayet: vel hemdü lillahi rabbil alemin
Sakine duasının Arapçası bu şekildedir. Dilerseniz şimdi Türkçesine bakalım.

Sakine Duası Türkçesi

Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder. Yüzlerin sıkıntısı el Hayyul Kayyum içindir. Allah sizlere karşı çok şefkatli ver merhametlidir. Allah tövbeleri kabul edendir ve kullarını affetmeyi sever. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yeten olduğu halde, çok bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitir. Şüphesiz ki Allah her işi hakkıyla bilir ve her şeyi hakkıyla yerine getirir. Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir her şeyinizi görmektedir. Biz sana apaçık fetih yolu verdik, açtık. Ve Allah sana şerefli zafer için yardım etsin. Şüphesiz Allah’a tabi olan topluluklar, galip gelirler. Muhakkak ki Allah gazabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip gelir. Muhakkak ki övgülere layık olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah’dır. Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık olan ilah yoktur, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile onlara üzüntü vermez. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ve alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Sakine Duasının Hikmeti Nedir?

İslam alimlerinin belirttiklerine göre, sakine duasının pek çok fazileti bulunur. Kişinin huzurlu olması başta olmak üzere rahatlatıcı bir yapısı vardır. Sakine duasının faziletleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
– Sakine duası Allah’ın izniyle aile içerisinde yaşanan kavgaların son bulmasını sağlar.
– Kişi kendi çekirdek ve geniş ailesiyle çok daha huzurlu bir yaşama erer.
– Huzur, mutluluk ve şefkat sakine duasını okuyanlarla beraber olur. Bu duayı okuyan hastalar şifa bulur. Hastalara okunması halinde deva verir. İnsanın doğru yola girmesine yardımcı olur. Sakine duası, Allah’a yakarış, zikir ve övgüdür. Allah dualarınızı kabul eylesin. Amin.

Sevgi Paylaştıkça Artar
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir