Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım sözü hadis midir?

 Levlake levlak lema halaktul eflak.” sözü hadis midir?
Bu sözün Türkçesi “Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım.” olup bu söz bir hadis değildir. Hadis oritelerine göre bu rivayetin sağlam bir aslı yoktur. Bu rivayetin manasına yakın bir manayla ifade edilen bir rivayetin Deylemî’nin Kenzu’l-Ummal, h. No:32025’da geçtiğini görüyoruz. Deylemî, İbn Abbas (r.a.)’tan merfu hadis olarak şunu rivayet etmiştir: “Cibril bana geldi ve dedi ki: Ya Muhammed! Sen olmasaydın cennet yaratılmazdı, sen olmasaydın nâr (cehennem) yaratılmazdı.” (Kenzu’l-Ummal, h. No:32025). Ancak bu da yeterli bir delil teşkil etmez. Çoğunluğa göre bahsedilen ifade teknik açıdan hadis değildir.
Bununla beraber mana itibariyle de hadis olması şüphelidir. Çünkü “Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet/kulluk etsinler diye yarattım”(Zariyat, 50/56) mealindeki ayete aykırıdır. Allahu Teala, insanları ve cinleri veya alemleri Resulüm için yarattım buyurmamaktadır. Ayrıca Allahu Teala, Bakara suresinin 29 ncu ayetinde “Yeryüzünde bulunanların tümünü sizin için yaratan O’dur. Bunları yarattıktan sonra göğe yönelerek onları da yedi gök halinde düzenledi. O her şeyi bilmektedir.” diye buyurmaktadır. Söz bu ayetle de çelişmektedir.
Bu sözün muhtemelen iki kaynağı vardır. Birinci peygambere olan aşkından dolayı sekir halinde olan bir aşığın sözleridir ki tasavvufi kanaate göre kişi mazur görülür ama bu söz ile amel eden mazur değildir. İkincisi ise İncil kaynaklı olabilir. Şöyle ki 1. Korintliler 8: 5-6’da geçen içerikte bu ifadenin eş anlamlısı beyanlar mevcuttur. Muhtemeldir ki buradan benzeştirilerek söylenmiş bir söz olabilir.
“Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da –nitekim pek çok “ilah”, pek çok “rab” vardır– bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır, bizler O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz.” 1. Korintliler 8: 5-6
Sonuç olarak bu söz bir hadis değildir.

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir