İslâm’da Recm var mıdır?

KUR’AN’DA RECM YOKTUR

İslam öncesi Araplarda recm cezası vardı. Kuran ile kaldırıldı. Kur’an’da ise recm cezası yoktur. Ancak bazı yerlerde maalesef uygulanmaktadır. Bu uygulama bazı hadislere dayandırılmaktadır. Kur’an’daki İslam ile uygulamadaki İslam farklılık arz eder.  Uygulamadaki İslam’ı savunanlar, Kur’an’ın yanında recm ile ilgili hadisleri din hukukuna dayanak olarak aldıklarından böyle bir farklılık ortaya çıkmıştır.
Kur’an’da olmayan recm İslam’a nasıl girmiştir:
Emeviler döneminde recmi savunanların uydurdukları hadislerle girmiştir ki; Bu hadislerden biri de recmin bahsedildiği ayeti bir keçinin yediği iddiasıdır. 
Keçi hadisi şöyledir:
Aişe (r.a.) şöyle demiştir: “Andolsun ki recmetme ayeti ve yetişkin kişiyi on defa emzirme ayeti indi. Andolsun ki bu ayetler tahtımın (karyolamın) altında bir yaprakta idi. Rasûlullah (s.a.v.) vefat edip biz O’nun ölümü ile meşgul olunca, evde beslenen evcil bir hayvan (koyun veya keçi) girip o yaprağı yedi.” [İbn Mâce, Nikâh, 36, Hadis no: 1944; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 5/131, 132, 183, 6/269]
Recmin Kur’an’da olduğu iddiası halife Ömer’e dayandırılan hadisle güçlendirilmeye çalışılmıştır.
“Şeyh ve şeyhuha (evli erkek ve kadın) zinâ ederlerse, hemen ikisini de Allah’tan bir ceza olmak üzere recmedin. Allah azîzdir, hakîmdir.” Hz. Ömer’in, ‘Ömer Kur’an’a ilâve ediyor’ denmesinden endişe etmesem, bu recm âyetini Kur’an’a yazardım” dediğinden de söz edilir. [Bkz. Buhârî, 93/21; Müslim, Hudûd 8, Hadis no: 1431; Ebû Dâvud, 41/1]
Bu hadisler sahih kabul edilerek recm cezası İslam’a sokulmuştur. İlaveten Muhammed’in de recm uyguladığına dair hadisler vardır.
Halbuki Kur’an’da nur suresinde zinanın cezası belirtilmiştir. 100 sopa vurulmasının haricinde bir de recm ayetinin olması çelişki olurdu. Bu çelişki oluşmasın diye sopa cezasının bekarlar için olduğu, evlilere recm olduğu ileri sürülmüştür. Bu iddiayı Nisa 25 ayeti çürütür. Çünkü ayette evli cariyelerin zina yapması halinde hür kadınlara uygulanan cezanın yarısının verilmesi bildirilir ki recmin yarısı olmaz.
Nisa, 25
“Sizden kimin, hür mü’min kadınlarla evlenmeye gücü yetmezse sahip olduğunuz mü’min genç kızlarınızdan (cariyelerinizden) alsın. Allah, sizin imanınızı daha iyi bilir. Hepiniz birbirinizdensiniz. Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost tutmamaları hâlinde, sahiplerinin izniyle onlarla evlenin, mehirlerini de güzelce verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Görüldüğü gibi recmin Kur’an’da olduğu iddialarının tutarlı bir yanı yoktur. Kur’an’ın korunmuş olduğunu, tek harfinin bile değiştirilemeyeceğini düşününce Kur’an’daki recm ayetinin kaybolduğuna inanmak ilginçtir. Üstelik Nisa 25 ayetine rağmen recmi savunmanın izah edilebilir bir yanı yoktur.


Kaynak: Serdar Kaan

Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir