Allah’ın 99 ismi ve anlamları nelerdir?

 “En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)
“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

1.   Allah  O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır.
2.  er-Rahman  Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).
3.  er-Rahim  Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).
4.  el-Melik  Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.
5.  el-Kuddüs  Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6.  el-Selam  Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
7.  el-Mü’min  Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu
ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.
8.  el-Müheymin  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.
9.  el-Aziz  İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.
10.  el-Cabbar  Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir
olan.
11.  el-Mütekebbir  Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12.  el-Halik  Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan
var eden büyüklükte eşi olmayan.
13.  el-Bari  Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
14.  el-Musavvir  Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15.  el-Gaffar  Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.
16.  el-Kahhar  Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.
17.  el-Vahhab  Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18.  el-Rezzak  Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.
19.  el-Fettah  Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.
20.  el-Alim  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.
21.  el-Kabıt  Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
22.  el-Basit  Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
23.  el-Hafıd  Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.
24.  el-Rafi  Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.
25.  el-Muiz  İzzet veren, aziz kılan.
26.  el-Müzil  Zillete düşüren, hor ve hakir eden.
27.  el-Semi  Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.
28.  el-Basir  Her şeyi gören.
29.  el-Hakem  Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.
30.  el-Adl  Son derece adaletli olan.
31.  el-Latif  En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.
32.  el-Habir  Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.
33.  el-Halim  Yumuşak davranan, hilmi çok olan.
34.  el-Azim  Pek azametli olan, yüce.
35.  el-Gafur  Çok bağışlayan, magfireti çok.
36.  el-Şekur  Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.
37.  el-Aliyy  Çok yüce.
38.  el-Kebir  Pek büyük.
39.  el-Hafız  Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
koruyan.
40.  el-Mukit  Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.
41.  el-Hasib  Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi
bilen. Mahlukatına kafi olan.
42.  el-Celil  Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.
43.  el-Kerim  Çok ikram edici.
44.  el-Rakib  Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45.  el-Mucib  Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.
46.  el-Vasi  Lütfu bol olan.
47.  el-Hakim  Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan.
48.  el-Vedud  İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49.  el-Mecid  Şanı, şerefi çok üstün olan.
50.  el-Bais  Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.
51.  el-Şehid  Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52.  el-Hakk  Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.
53.  el-Vekil  Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54.  el-Kaviyy  Pek kuvvetli.
55.  el-Metin  Pek güçlü.
56.  el-Veliyy  Seçkin kullarının dostu.
57.  el-Hamid  Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.
58.  el-Muhsin  Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.
59.  el-Mubdi  Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60.  el-Muid  Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61.  el-Muhyi  İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.
62.  el-Mümit  Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.
63.  el-Hayy  Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64.  el-Kayyum  Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.
65.  el-Vacid  İstediğini, istediği vakit bulan.
66.  el-Macid  Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.
67.  el-Vahid  Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.
68.  el-Samed  Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.
69.  el-Kadir  İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70.  el-Mukdedir  Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71.  el-Mukaddim  İstediğini öne getiren, öne alan.
72.  el-Muahhir  İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73.  el-Evvel  Her şeyden önce var olan.
74.  el-Ahir  Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75.  el-Zahir  Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76.  el-Batın  Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.
77.  el-Vali  Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.
78.  el-Müteali  Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
79.  el-Berr  Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.
80.  el-Tevvab  Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81.  el-Muntekım  Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.
82.  el-Afüvv  Affeden, mağfiret eden.
83.  el-Rauf  Merhamet edici. Pek şefkatli.
84.  Malik’ül-Mülk  Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85.  Zülcelali ve’l-İkram  Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.
86.  el-Muksit  Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
87.  el-Cami  İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.
88.  el-Ganiyy  Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.
89.  el-Mugni  Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.
90.  el-Mani  Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.
91.  el-Darr  Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.
92.  el-Nafi  Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.
93.  el-Nur  Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.
94.  el-Hadi  Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.
95.  el-Bedi  Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.
96.  el-Baki  Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97.  el-Varis  Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.
98.  el-Raşit  Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.
99.  es-Sabur  Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.
Kudret Uğurlu Eminsoy

Kudret Uğurlu Eminsoy

Emekli Binbaşı İlahiyatçı Öğretmen Yazar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir